มาร์จิ้น (Margin)

เงินหลักประกัน ที่ถูกหักไว้เมื่อเปิด Order (สั่งซื้อขาย) และจะคืนให้เมื่อปิด Order ในส่วนของ Margin จะเกี่ยวข้องกันกับ ค่า Leverage ที่ใช้ สูตรการคำนวณ Margin Margin = ราคาในขณะที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage นอกจาก Margin แล้ว ยังมีค่าอย่างอื่นที่ควรรู้ได้แก่ Balance คือ ยอดเงินในบัญชี Equity คือ มูลค่าพอร์ตปัจจุบัน Free margin คือ เงินคงเหลือที่ซื้อได้ Margin level เปอร์เซนต์ยอดเงินคงเหลือ สัมพันธ์กับระดับ Leverage ถ้าน้อยกว่า 60% จะได้รับการแจ้งเตือน ถ้าต่ำถึง 0% Order จะถูกบังคับปิด หรือเรียกกันว่า ล้างพอร์ต นั้นเอง